Historie

V červenci roku 1893 se sešel v naší obci zatímní výbor pro zřízení sboru dobrovolných hasičů. Tomu bylo uloženo, aby vypracoval sborové stanovy a předložil je ke schválení. Stanovy byly 25. října 1893 vys. c. k. místodržitelstvím schváleny, avšak sboru dodány až v roce 1894. Na to byla svolána 4. února 1894 první schůze sboru, na které byly tyto stanovy předčteny, projednány a schváleny. Na této ustavující schůzi byl zvolen první výbor hasičského sboru. Starosta Josef Laštovka, místostarosta Václav Batěk, jednatel Václav Slavík, pokladník Petr Štolcbart, velitel Jan Vokoun, podvelitel Jan Škrabal a revizoři účtů Prokop Levý a Václav Nohovec. Toho roku čítal sbor 14 členů činných, 6 zakládajících a 12 přispívajících.

Na žádost sboru se obecní zastupitelstvo na svém jednání 20. února 1894 usneslo zakoupit pro sbor stříkačku a výzbroj pro činné členy. Od firmy Hollman a Jeřábek v Plzni tak byla zakoupena stříkačka a 72 metrů hadic za 606 zlatých. Leziště pro sbor bylo postaveno na drahách za vsí (proti Nových kříži k Bambousku). Potřebné dřevo na ně daroval hrabě Arnošt z Valdštejna.

Losinský sbor náležel z počátku k župě Plzeňské (od 8. března 1894 do 10. února 1907). Dne 10. února 1907 bylo usneseno, aby sbor přestoupil k župě Podkokšínské (Blovické).

První příležitost k zásahu proti ohni se našemu sboru naskytla 13. května 1894, kdy vypukl požár v domě čp. 43 u Tomšů. Shořelo obytné stavení, stáje a stodola, odkud požár začal. Od té chytla sousedící došková stodola v čp. 15. Bohužel sbor dosud neměl k dispozici stříkačku, která byla dodána dle úmluvy s dodávající firmou později.

  7. října 1894 se konalo slavnostní svěcení stříkačky a první veřejné cvičení u zvoničky. Za patronku při svěcení stroje byla požádána slečna Fritshová, dcera majitele velkostatku ve Štěnovicích JUDr. Ludvíka Fritshe, který ochotně vyhověl přání a sám se také zúčastnil. Sboru daroval 50 zlatých a dne 9. října 1894 byl jmenován čestným členem sboru. Dalším čestným členem se toho roku se stal 30. prosince Vavřinec Šedivec, rolník ze Sedlce, který se zasloužil o vycvičení členů sboru.

V roce 1895 se sbor zúčastnil dvou veřejných cvičení v Hromnici a ve Skořicích a svěcení praporu „Občanské Besedy“ ve Štěnovicích. 11. června téhož roku se datují záchranné práce při požáru panského ovčína ve Šťáhlavech.

Dne 17. července 1898 se zúčastnil sbor sjezdu župy Plzeňské, který byl konán v Třemošné. V tomto roce zasahovali členové sboru při požáru ve Šlovicích, kde došlo k lehčímu zranění Vojtěcha Lajpolda čp. 79. Z fondu pro věcné potřeby obdržel sbor 18. července 40 zlatých.

V lednu roku 1900 se konaly volby funkcionářů sboru. V srpnu pak proběhl kurz hasičské školy, kam byl vyslán člen sboru Josef Bittengl, za což obdržel 24 krejcarů na krytí výloh. O průběhu kurzu poté 16. září podal zprávu na výborové schůzi.

V roce 1901 na členské schůzi konané 20. ledna poukázal velitel na špatný stav dosavadního leziště. Bylo postaveno nové a to ve vsi před bývalou kovárnou. Téhož roku 6. července byla založena při sboru „pohřební pokladna“, do které se ihned přihlásilo 11 členů.

Na začátku roku 1902 čítal sbor 22 členů činných, 12 zakládajících, 6 přispívajících a 2 čestné.

V roce 1903 obdržel sbor z fondu pro věcné potřeby 80 korun, za které byly zakoupeny hadice a dobrá ruční svítilna. Ve dnech 14. – 16. srpna proběhl sjezd Československého hasičstva v Praze. Aby sborová pokladna mohla přispět přihlášeným členům, uspořádal učitelský sbor 28. června odpolední koncert a večer věneček. Čistý výtěžek 49 korun byl věnován účastníkům sjezdu. 18. června zasahoval sbor při požárech ve Šťáhlavech a ve Střížovicích.

V roce 1905 se 20. srpna konala „sadová slavnost“ na počest 75. narozenin císaře a krále Františka Josefa I. Vzhledem k tomu, že se sbor slavnosti zúčastnil, obdržel 142 korun, které věnoval na založení císařského sadu na Bambousku. 24. září vypukl požár v domku čp. 39.

Dne 10. února 1907 přistoupil sbor k župě Podkokšínské.

Ku svému vzdělání odebíral sbor odborný časopis „Hasičský rozhled“ a politický časopis „Plzeňský obzor“. Členové se scházeli každý týden ve středu večer, kde byly předčítány odborné, zábavné i politické články. Správou knihovny byl pověřen Václav Suchý st.

V roce 1910 bylo na výroční valné hromadě zvoleno nové vedení sboru. Sbor dostal podporu od hasičského základu pro věcné potřeby 120 korun. Obecní zastupitelstvo zakoupilo pro sbor dva nové žebříky a dalo do pořádku leziště a skladiště.

28. května 1911 se konalo v Losiné okrskové cvičení, kterého se zúčastnili sbory z Nebílovského Borku, Nezbavětic, Střížovic, Chválenic, Štěnovic, Černic, Čižic a Šťáhlav. Na návrh jednatele byla zřízena nemocenská pokladna, jejíž stanovy schválilo královské místodržitelství 18. září. Základní jmění nemocenské pokladny obnášelo 90 korun 80 haléřů. Téhož roku byly obecním zastupitelstvem zakoupeny nové pracovní obleky od firmy Kocián v Humpolci.

V roce 1912 se sbor zúčastnil dvou požárů mimo Losinou. Jednalo se o lesní požár u Černic a požár kostelní věže ve Chválenicích. Okrskové cvičení proběhlo v Netunicích a veřejné cvičení v Předenicích.

  V roce 1914 se náš sbor zúčastnil 1. července okrskového cvičení v Nezbavěticích a tři členy vyslal na cvičební kurz pořádaný župou v Blovicích a ve Spáleném Poříčí. V tomto roce proběhly také tři zásahy u požárů. 29. července hořel domek F. Štěpána v Nebílovském Borku, 16. října stodola p. Tolara v Nezbavěticích a 25. listopadu pak domek A. Hajšmanové na Bambousku.

V roce 1920 připadl podle stanoveného pořadí župní hasičský sjezd do Losiné. Vedení hasičského sboru se dostalo do rozporu s obecním zastupitelstvem, které ztěžovalo a znemožňovalo konání sjezdu. Přes všechny tyto potíže a zásahy do sborové činnosti se podařilo sjezd uskutečnit a sjezd se konal 12. srpna za velké účasti hasičů z celé župy Blovické i ze sousední župy Plzeňské. Čistý výtěžek z tohoto sjezdu pro sborovou pokladnu činil 1 034 korun. Župnímu sjezdu byl také přítomen zemský hasičský dozorce p. Hrdlička. Při této příležitosti prohlédl spisy i výzbroj sboru a vše shledal v náležitém pořádku.

Rok 1924 byl rokem jubilejním. 1. června se konala slavnostní valná hromada při příležitosti třicetiletého trvání sboru. Zprávu za celé třicetileté období přednesl jednatel Václav Suchý. Při této příležitosti bylo provedeno praktické a ukázkové cvičení za účasti sousedních sborů. Zakládajícím a činným členům byly uděleny diplomy.

V roce 1925 členové sboru zasahovali u tří požárů. 20. března v Losiné u Haškanů, kde se požár omezil jen na stodolu, 22. března hořelo opět v Losiné na Bambousku u Vlnařů, kde shořela chalupa krytá došky a 29. srpna hořela stodola v Nebílovském Borku.

V roce 1927 se sbor zúčastnil dvou požárů a sice 30. září v Nebílovském Borku u Karlíků a 6. října v Nezbavěticích u Krákorů. Dne 25. prosince se konala poslední schůze sboru v hostinci Petra Štolcbarta, kde byly do té doby konány všechny schůze od založení sboru. Další schůze se přesunuly do hostince Františka Fremra.

V roce 1932 byla zakoupena nová motorová stříkačka od firmy Stratílek Vysoké Mýto za 34 000 korun. Aby sbor mohl novou stříkačku převzít, muselo se obecní zastupitelstvo zaručit za správné placení stanovených splátek. Přestože měl sbor k 1. lednu hotovost pouze 9 407 korun, byla koupě provedena. První splátku ve výši 16 000 korun se podařilo uhradit i s přispěním půjčky od Václava Baťka. 15. března se sbor zúčastnil hašení požáru u Štolcbartů, kde byl oheň včasným zásahem zlikvidován, takže nenastaly žádné škody. Díky tomu sbor obdržel od pojišťovny Slavie 150 korun. 5. května vypukl požár u Velíšků, který byl omezen pouze na malý objekt.

Slavnostní převzetí stříkačky bylo provedeno 4. června 1933. Při této příležitosti byla provedena požární cvičení za součinnosti nejstarších členů sboru, kteří zdárně provedli cvičení s původní stříkačkou z roku 1894. Zároveň se konaly hasičské závody za účasti sborů ze Starého Plzence, Štěnovic a Předenic.

Na výborové schůzi konané 12. září 1935 daroval, válečný invalida z války 1914 – 1918, Eduard Škrabal sboru, k příležitosti svých padesátých narozenin, 1 000 korun. Výbor se usnesl, že obnos nebude použit na běžná vydání, ale bude uložen na zvláštní vkladní knížku, jako fond Eduarda Škrabala. V případě nemoci jej může Eduard Škrabal využít na své léčení a v případě úmrtí, bude jej využito na pohřební výlohy a pohřeb vypraví sbor. Eduard škrabal zemřel v březnu 1960 v psychiatrické léčebně v Dobřanech a pohřeb byl vypraven na náklady sboru z jeho rodiště čp. 55 na losinský hřbitov.

11. července 1937 se na výborové schůzi sjednala kupní smlouva se zástupcem Škodových závodů v Plzni o koupi osobního automobilu Praga Mignon k hasičským a zdravotním účelům pro občanstvo. Vozidlo bylo pojištěno u Hasičské vzájemné pojišťovny v Praze. Za převoz k lékaři nebo do nemocnice byl stanoven poplatek 30 korun. Řidičem byl jmenován Vojtěch Kašpar z čp. 43.

První zpráva o činnosti sboru po II. světové válce je datována k 24. září 1945, kdy se konala členská schůze. Na valné hromadě konané 13. prosince došlo ke zvolení nových funkcionářů sboru. K tomuto datu sbor čítal 46 členů (28 činných a ochranných, 13 přispívajících a 3 zakládající).

V roce 1947 se spolková činnost zaměřila hlavně na získání příjmů z důvodu doplnění výzbroje. Konala se sousedská zábava, hasičský ples, staročeské máje a posvícenská zábava. Tyto akce vynesly sboru celkem 29 523 korun.

V roce 1951 byla provedena reorganizace všeho hasičstva a změněn i název organizace na „Místní jednota Svazu českého hasičstva“. Byly provedeny nové volby a kandidátní listina byla předložena ke schválení místní organizaci KSČ a akčnímu výboru NF.

11. července 1954 se konala slavnostní schůze u příležitosti 60. výročí založení sboru za přítomnosti zástupce krajského výboru požární organizace p. Procházky a zástupce okrsku p. Šimány. Plánované cvičení se pro stále trvající déšť neuskutečnilo.

V roce 1956 byla činnost sboru hodnocena okresním výborem velmi dobře a to jak za technickou tak i správní činnost. Při okrskové soutěži ve Šťáhlavech obsadilo družstvo žen i dorostenek pod vedením Marie Richterové roz. Baslové první místo.

V roce 1958 mělo být uskutečněno okrskové cvičení. Vzhledem k tomu, že žádná sousední požární organizace neměla zájem o jeho uspořádání, bylo provedeno v Losiné 25. května, kde družstva mužů, žen, dorostenek i žáků obsadila 1. místa a postoupila do okresní soutěže, která se konala 29. června v Třemošné.

Nemálo úspěšný byl i rok 1962. Okrskové soutěže ve Chválenicích se zúčastnila tři naše družstva. Družstvo starších žáků obsadilo 4. místo a družstva mladších žáků a žaček své soutěže vyhráli. Na okresním kole soutěže v Soběkurech pak žačky obsadily pěkné 3. místo. 2. září členové sboru hasili lesní požár pod Radyní, který se podařilo za dvacet minut zlikvidovat.

Rok 1964 se nesl ve znamení oslav 70. výročí založení sboru. Oslavy proběhly 12. července, kdy se od 9 hodin konala slavnostní valná hromada za přítomnosti mnohých hostů z okolních sborů. Za krajský výbor ČSPO pozdravil slavnostní schůzi předseda p. Ulč a předal naší jednotě diplom za vzornou práci. Odpoledne proběhl průvod obcí na cvičiště Sokola, kde bylo provedeno ukázkové cvičení se starou ruční stříkačkou a motorovými stříkačkami celého okrsku. Dále bylo provedeno ukázkové cvičení se sekyrkami.

V následujícím roce 1965 pokračovaly v úspěšném vystoupení na okrskových i okresních soutěžích družstva žáků a žákyň. Od ONV v tomto roce náš sbor obdržel výstroj v hodnotě 6 000 korun. Mimo to se naše hasičské vybavení rozšířilo o požární vozidlo značky RN a stříkačku PS16.

Rok 1974 byl rokem jubilejním, ve kterém proběhly oslavy 80letého trvání sboru. Oslavy proběhly 14. července v dopoledních hodinách v hostinci u Kraftů. Odpoledne byl průvod obcí a bylo provedeno ukázkové cvičení ve sportovním areálu TJ Sokol. Této slavnosti byli přítomni zástupci KV a OV svazu a zástupci všech okolních požárních jednot.

30. dubna 1975 v době mezi čtvrtou a půl sedmou hodinou odpolední se rozpoutala nad Losinou a okolními vesnicemi bouře doprovázena průtrží mračen a krupobitím. Výsledkem jsou nejen velké materiální škody, ale i jeden zmařený lidský život. Celkové škody byly vyčísleny na 94 milionů korun. Přímo v Losiné bylo poškozeno 106 obytných budov, zničeno 24 rekreačních chat a zaplaveno 200 studní. Na odstranění následků bouře se sbor podílel nejen v naší obci, ale i v sousedních vesnicích.

Rok 1977 byl rokem, ve kterém naše obec slavila 650. výročí založení. Sbor byl nápomocen při zajišťování těchto oslav. V tomto roce jsme byli pořadateli námětového cvičení 5. okrsku.

V roce 1979 pokračovali práce na úpravě hasičské zbrojnice a úpravě a čištění koupaliště. Velmi kladně byly hodnoceny preventivní prohlídky i práce s mládeží v celostátní hře „Plamen“, kde se za účasti 33 družstev okresu umístily naše žákyně na 13. a žáci na 15. místě. Sbor v tomto roce zasahoval při hašení požáru u p. Jandíka čp. 246, kde došlo ke samovznícení briket ve sklepě.

Rok 1982 se nikterak nelišil od jiných roků. Zajímavostí je vznik družstva „důchodců“ a členů sboru, kteří pracují v místě bydliště. Toto družstvo má za úkol zasáhnout v čas u požáru, v době, kdy ostatní členové jsou v práci nebo mimo obec. Následkem velkého sucha tohoto roku vznikly v katastru naší obce dva lesní požáry. 1. dubna byl požár v lese u kalových polí, 5. dubna pak na skládce v horní části obce „Na Lomečkách“. Díky rychlému zásahu členů našeho sboru i okolních obcí byly požáry lokalizovány a nedošlo k větším škodám.

Rok 1987 se stal významným pro náš sbor především tím, že nám byl přiděleno nové požární vozidlo Avia 30, které odpovídalo současným požadavkům požární ochrany. Zařazením tohoto vozidla do výzbroje sboru se značně zvýšila naše akceschopnost. Dosavadní vozidlo Robur spolu se stříkačkou DS12 byly převedeny NV Netunice pro potřeby místních hasičů. Zároveň v tomto roce byl vyřešen problém se sirénou civilní ochrany a její aktivace k vyhlášení poplachu v kteroukoliv dobu.

V roce 1990 slavil náš sbor velký úspěch. Pro naši organizaci byla zajištěna cisternová stříkačka Tatra 148. Po menších opravách vozidla je od této doby možné zasáhnout i v místech, kde není zdroj vody. Velkou zásluhu má na této akci preventista p. Josef Filip čp. 44.

10. března 1992 zasahuje naše jednotka u požáru kolny a čalounické dílny u p. Sládka čp. 243. Příčinou požáru je vypalování trávy na sousední zahradě domu čp. 242. Na likvidaci tohoto požáru se podílelo deset členů sboru s použitím techniky Gas32, Tatra 148, Avia 30 a DVS12.

Slavnostní schůze ke 100. výročí založení hasičského sboru v Losiné se konala dne 2. července 1994 od 9 hodin v kulturním domě. Slavnostní schůzi zahájil starosta sboru a poté přednesl hlavní zprávu o činnosti sboru. Slavnost poté pokračovala odpolední slavností na stadionu TJ Sokol za účasti občanů Losiné. Zde své umění předvedli „Losinští staří“ se starou hasičskou technikou. K poslechu a pohodě hrála kapela Lesanka pod vedením p. Palečka.

Rok 2002 se nesl ve znamení katastrofálních povodní v naší republice. Ačkoliv se povodně v naší obci neprojevily tak dramaticky jako jinde, měli naši hasiči spoustu práce. Naše jednotka zasahovala v rámci obvodu celkem v 37 případech. Jednalo se zejména o čerpání vod ze zatopené kotelny mateřské školy, strojovny v nákupním středisku Jednota, dále pak ze zatopených sklepů a suterénů rodinných domů a čištění zatopených studní. Pro zajištění těchto akcí byla postupně využívána veškerá technika, kterou má sbor k dispozici. Pomoc s likvidací škod po povodních byla nabídnuta i okolním obcím. Veškeré práce byly provedeny pro občany a organizace bezúplatně. Velmi se nám osvědčilo naše elektrické přenosné kalové čerpadlo BIBO, které jsme doplnili o variabilní propojky na různé druhy přípojek el. proudu včetně reverzního přepínače pro pravý a levý chod.

V roce 2006 vyjížděl náš sbor k několika zásahům. 28. května jsme zasahovali při povodních v Koterově, kde se stavěla protipovodňová hráz z pytlů s pískem. K tvorbě norných stěn pro zachycení olejové skvrny na řece Úhlavě ve Štěnovicích jsme vyjížděli 28. července. K dalšímu výjezdu došlo v srpnu, kdy v prostoru chatové oblasti Na Vinicích došlo k požáru a naše výjezdové vozidlo T148 sloužilo k dodávce vody pro zasahující jednotky. Jako největší událost v tomto roce lze označit zakoupení nového požárního automobilu CAS32 Tatra T815 6×6. Toto moderní vozidlo bylo získáno hlavně přičiněním starosty obce p. V. Nekoly a našeho velitele p. J. Filipa. Nová automobilová stříkačka byla zakoupena od bývalého sboru podnikových hasičů ve Škoda Plzeň, který byl zrušen. Dne 11. listopadu jsme se proto po dohodě s obecním úřadem pustili do rozsáhlé rekonstrukce požární zbrojnice. Díky příkladné práci členů sboru jsme pak mohli 16. prosince zbrojnici slavnostně otevřít.

Rok 2011 byl hlavně významný poskytnutými dotacemi Plzeňského kraje a Mikroregionu Radyně. Díky nim a příspěvku obecního úřadu mohla být technicky zhodnocena Tatra 815. Za poskytnuté peníze byly pořízeny nové majáky, přibyla bedna na nářadí, žebřík do zadní části vozidla, opraveny brzdy a vodní dělo. Současně se obnovilo i věcné vybavení – vysílačky, hasicí přístroje, proudnice, trojdílný žebřík, svítilny s držákem na helmy, trhací háky a sekery. Vše bezmála za 130 000 korun. Ke konci roku se naskytla příležitost na odkup vozu VW Transporter, který tak nahradí již dosluhující vozidlo Avia 30.

23. května 2014 proběhla v sále hostince Pod Lesem slavnostní schůze u příležitosti 120 let založení sboru. Na schůzi proběhlo předání čestných uznání a pamětních sošek zasloužilým členům sboru. Bylo předáno i ocenění za celoživotní dílo p. J. Kašparovi. Druhý den 24. května se oslavy přesunuly na tréninkové hřiště TJ Sokol. V 11 hodin se začalo slavnostním průvodem obcí s položením kytice k Pomníku padlým. Následoval pestrý program, který zahrnoval ukázku zásahu koňskou stříkačkou, ukázku práce se stříkačkou Stratílek, vystoupení dětí naší mateřské školy, ukázku výškové techniky HZS Slovany a zásah a uhašení hořícího vraku auta.

Z důvodu nevyhovujícího zázemí pro jednotku jsme se v roce 2017 vlastními silami pustili do předělání zchátralých a nevyužitých prostor v objektu vedle obecního úřadu. Původně zde byly zde dvě místnosti, které se spojily v jednu. Do objektu byla přivedena pitná voda, odpad a vystavěno WC. Dále přibyla kuchyňka, krbová kamna a dostatečný počet míst k sezení pro potřeby jednotky. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2018, členové sboru zde odpracovali nespočetně hodin, ale odměnou za ně je krásná klubovna. Za financování rekonstrukce patří velký dík obecnímu zastupitelstvu.

Není rok, aby se mezi členy sboru nehovořilo o účasti na okrskových a okresních soutěžích v požárním sportu. Po schválení zastupitelstva obce se proto v roce 2018 objednala nová motorová stříkačka v Kelči (Zlínský kraj). Očekávání byla veliká, bohužel poslední místo na domácí soutěži v požárním útoku bylo zklamáním. Další soutěže dopadli o něco lépe, ale je co zlepšovat.

V tomto roce byla naše jednotka zařazena do poplachového plánu železničního tunelu Plzeň – Ejpovice. V souvislosti s tunelem proběhly tři školení a 3. listopadu i cvičné průjezdy tunelem s naší Tatrou 815. 6. listopadu proběhlo za naší účasti prověřovací cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Modelovou situací byl vykolejený vlak.

Rok 2018 byl hojný na poplachy a výjezdy naší jednotky. 2. ledna se odklízely padlé stromy na silnici do Štěnovic. 16. července se vyjíždělo k požáru polního porostu u hřbitova, který vznikl od kombajnu. 21. srpna byla jednotka povolána na rozsáhlý požár lesa za obcí Pňovany u Hracholuské přehrady. 17. září zasahovali naši hasiči u požáru práškové lakovny ve Štěnovickém Borku. 26.září byl nahlášen požár hrabanky v lese pod Radyní a následující den se na tom samém místě zasahovalo opět, neboť se požár šířil po kořenech pod hrabankou. Poslední požár byl hlášen 16. října, kdy hořelo suché listí v rokli pod mateřskou školou.

V následujícím roce se počet poplachů nadále držel na hodně velkém čísle – 9. Jednotka vyjížděla k odstranění padlých stromů na cestě do Štěnovic a na koupališti. Hasilo se nedohašené pálení klestí v lese mezi Losinou a Štěnovicemi. Výjezdová jednotka zasahovala u požáru stohu v Nezbavěticích, u požáru strniště za firmou Postele Losiná i u lesního požáru nedaleko zavřené křižovatky na Starý Plzenec. Další dva poplachy měly stejné místo, čerpací stanici v Losiné, kde došlo k požáru osobního auta a k úniku nafty z proražené nádrže kamionu.

Tatra už měla svoje roky a začalo se projevovat její opotřebení. V roce 2020 byly z nerezové oceli nově zhotoveny všechny trubky, které přivádí a rozvádí vodu od čerpadla. Výtlaky se přemístily z vnitřků zadních skříní nástavby pod ni, tím vzniklo další tolik potřebné místo pro věcné vybavení potřebné k zásahům. V nástavbě byly také vyměněny boční dveře, za praktičtější hliníkové rolety, bylo doplněno LED osvětlení, výsuvná plata s vybavením pro zásahy, držáky dýchací techniky a hadicové boxy. To vše bylo zhotoveno v plzeňské firmě DSD Praktik a na opravu vodních rozvodů byla čerpána dotace z Plzeňského kraje.

Rok 2020 přinesl taktéž devět poplachových výjezdů, ale to je nic proti kovidovému roku 2021, kdy se zasahovalo dokonce ve 21 případech. Jednalo se především o pomoc po vydatných deštích s odčerpáním vody ze zatopených sklepů, zahrad a studní. Nechyběly ani dva zásahy při úniku plynu z poškozeného vedení, hašení dopravních prostředků, hořely stohy v Žákavě a u Šťáhlav, a již tradičně došlo na likvidaci padlých stromů.

V tomto roce prošla další velmi užitečnou úpravou Tatra 815. Ve firmě Komet Pečky s.r.o., sídlící za Prahou, byla pod přední nárazník instalována kropící lišta, kterou je možné ovládat z kabiny vozu. Své využití nachází nejen při čištění komunikací, ale také při hašení požárů lučních a polních porostů. Kropící lišta byla financována z prostředků obce.

Pokud se vrátíme o rok zpět, můžeme zmínit zásah u požáru sauny v Losiné čp. 390, který proběhl 27. ledna 2023 a pak zářijový výjezd k hořícímu rozvaděči v čističce odpadních vod v Losiné.

Letošní rok 2024 se nese v duchu příprav oslav 130. výročí založení našeho sboru. Všechny přípravy směřují k pátku 17. května, kdy se bude konat slavnostní výroční schůze v sále Pod Lesem a k sobotě 18. května, kdy projde obcí slavnostní pochod a bude k vidění přehlídka nejrůznějších hasičských cvičení na tréninkovém hřišti. A ještě velmi optimistická věc na závěr. Díky iniciativě několika členů sboru se v letošním roce podařilo opět oživit družstvo mladých hasičů, které je, jak pevně věříme, příslibem pro celý sbor do budoucího fungování našeho Sboru dobrovolných hasičů. Tím můžeme ukončit stručný výtah z historie našeho sboru. Byla snaha zmínit alespoň několik klíčových okamžiků. Jistě spousta dalších byla opomenuta, ale určitě i v těch uvedených si, každý z nás, najde ten svůj. Nepíšeme o stovkách brigádnických hodinách strávených při opravách a údržbě hasičské techniky a hasičské zbrojnice, nepíšeme o schůzích a školeních členů sboru, o pořádání plesů, pěkných hodinek a dalších akcí pro členy sboru i občany Losiné, ani o každodenní pomoci, kterou si možná ani mnohdy neuvědomíme. Za to patří velké uznání a poděkování všem členům sboru, kteří vždy ctili a budou ctít léty ověřené heslo: „Sobě ke cti, obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci.“

Přejít nahoru